Xypnima I (2010): Ganzer, Ghost Reflection, Erthad, Olmo, Soilcult, Vresnit